fbpx

REGULAMIN ZAJĘĆ W ENDORFINA POLE FITNESS

 1. Zajęcia są prowadzone w Endorfina Pole Fitness w 80-116 Gdańsku ul. Szara 35 oraz 83-000 w Pruszczu Gdańskim ul. Podkomorzego 3/8. Godziny oraz rodzaje zajęć są umieszczone w grafiku dostępnym na stronie internetowej https://endorfinafitness.pl/nasze-studia/ https://www.facebook.com/EndorfinaPoleFitness oraz w recepcji.
 2. Uczestnik ma prawo korzystać z zajęć po wcześniejszym opłaceniu ich w recepcji lub przelewem na konto firmowe (na stronie firmowej https://www.facebook.com/EndorfinaPoleFitness znajdują się dane firmy niezbędne do wykonania przelewu).
 3. Trenerzy i instruktorzy mają prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.

3a. Wszyscy trenerzy i instruktorzy mają prawo zdecydować o niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podawania przyczyny jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort zajęć.

3b. Jeśli trener lub instruktor zadecyduje o nie dopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą oferował się zapłacić.

3c. Trener lub instruktor może podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć powołując się na powyższe.

4.Uczestnik ma obowiązek okazać aktualny karnet wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość za każdym razem przed zajęciami.

Karnety:

4a. Cennik związany z cenami promocyjnymi znajduje się na stronie internetowej https://www.facebook.com/EndorfinaPoleFitness

4b. Karnet obowiązuje na 4 tygodnie (28 dni) od daty pierwszej wizyty.

 ZASADY DOTYCZĄCE ODWOŁYWANIA I ODRABIANIA ZAJĘĆ:

Każde zajęcia można odwołać maksymalnie do godziny 12:00 dnia w którym te zajęcia mają się odbyć.

W przypadku niezgłoszenia nieobecności do godziny 12:00 w dniu zajęć, każdorazowo pobierana jest kwota w wysokości 50 zł. Po każdej utracie tej kwoty należy ją dopłacić, aby kwota kaucji była w stałej wysokości. Dotyczy to zarówno karnetów jak i kart Multisport PLUS, KIDS oraz kart Medicover.

Odrobienie zajęć należy dokonać w trakcie trwania karnetu, tj. w ciągu 28 dni od daty pierwszej wizyty w studio. W innym przypadku kaucja przepada.

Wejścia można odrabiać wcześniej, już przed planowaną nieobecnością.

Osoby, które nie zapisały się na odrobienie zajęć poprzez MAILA, TEL, a przyjdą na zajęcia, mogą zostać niedopuszczone do zajęć.

Uczestnicy zajęć mogą odrobić zajęcia na innych zajęciach (zgodnych z karnetem) , gdzie jest wolne miejsce. Mogą także w ramach odrabiania zaległych zajęć skorzystać bez dopłaty z „Wolna Sala” .

6.W wypadku odwołania zajęć z winy instruktora lub Endorfina Pole Fitness zajęcia te nie będą odrabiane, a uczestnik ma prawo do wykorzystania tego wejścia na dowolnych innych zajęciach (patrz pkt 5, 5a, ),

6a. Jeśli cała grupa zadeklaruje bezwzględną obecność w umówionym terminie z trenerem istnieje możliwość odrobienia tych zajęć w innym terminie.

6b. Endorfina Pole Fitness zobowiązuje się do poinformowania uczestników o ewentualnym odwołaniu zajęć z winy trenera przez facebook lub drogą mailową oraz na Facebooku najpóźniej 2 godziny przed danymi zajęciami.

 1. Endorfina Pole Fitness zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty za karnet, w którym nie odbyły się ani razu zajęcia z winy instruktora lub z winy Endorfina Pole Fitness. Forma zwrotu pieniędzy będzie uzależniona od drogi wpłaty (przelewem lub gotówką).

7a. Endorfina Pole Fitness zastrzega sobie prawo do łączenia grup (w szczególności Kursy Pole Dance) w momencie gdy liczba kursantek spada poniżej 7 osób. Grupy będą łączone wg najbliższego względem siebie stopnia zaawansowania, a zmiany konsultowane i zatwierdzane wraz z kursantkami.

7b. Rezygnację z świadczonych usług można złożyć drogą pocztową poprzez wysłanie e-maila z informacją o rezygnacji z wykupionego karnetu na. Studio prześle Klientowi informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania zawiadomienia o danej reklamacji/zwrocie.

7c. w przypadku kart Benefit Multisport Plus, Kids uczestnicy zajęć mogą być łączeni w pary na 1 sprzęt w studio(pole dance,aerial hoop)

 1. Endorfina Pole Fitness zastrzega, że uczestnik wykupuje karnet w formie rezerwacji terminu oraz wybranego miejsca na grupie na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako deklaracja uczestnictwa na zajęciach na wybrany dzień i wybraną godzinę. Niewykorzystany karnet jest terminowy i nie może przejść na inną osobę, ani na następny miesiąc.

9. Karnet jest imienny, miesięczny, a jego cena jest zależna od ilości wejść. Cennik widniejący na stronie:

https://endorfinafitness.pl/cennik/ jest przyjmowany jako aktualny i obowiązujący.

Obowiązują również pojedyncze wejścia, cena także została określona w cenniku na wyżej wymienionej stronie. Zakup karnetu jest możliwy przed zajęciami osobiście u trenera lub przelewem na konto firmowe (na stronie internetowej znajdują się dane firmy niezbędne do wykonania przelewu).

9a. W Endorfina Pole Fitness honorujemy karty MultiSport Plus. Kaucja zwrotna w przypadku kart MultiSport Plus i Kids jest wtedy, jeżeli przestrzegany jest w całości regulamin dostępny  na stronie.

10.Promocje cenowe są ustalone przez Endorfina Pole Fitness i mają określony czas trwania. Promocje ogłaszane są za pomocą wiadomości mailowych, strony Facebook oraz bezpośrednio przy recepcji Endorfina Pole Fitness i kierowane są do poszczególnych odbiorców (stali klienci, nowi klienci, subskrybenci, Facebooka). Promocje nie łączą się ze sobą.

11.Uczestnik zobowiązuje się nie spóźniać na zajęcia. Po rozpoczęciu zajęć trener lub instruktor ma prawo nie wpuścić spóźnionej osoby na salę. Jeżeli mimo zaleceń recepcji lub trenera uczestnik chce uczestniczyć w zajęciach, deklaruje, że zdaje sobie sprawę z ryzyka kontuzji i w razie jakiegokolwiek zdarzenia, w wyniku którego w tym dniu dozna uszczerbku na zdrowiu lub niepożądanych uszkodzeń ciała deklaruje, że nie będzie rościł praw do odszkodowania i zadośćuczynienia zarówno w kierunku klubu jak i trenera prowadzącego. w Przypadku nie zgłoszenia nieobecności w aplikacji dostępnej dla każdego kursanta pobierana jest kwota 50 zł.

12.Trener zobowiązuje się rozpoczynać i kończyć zajęcia zgodnie z grafikiem. Grafik jest dostępny w recepcji Endorfina Pole Fitness oraz na stronie https://www.facebook.com/EndorfinaPoleFitness oraz stronie internetowej https://endorfinafitness.pl/nasze-studia/

13.Uczestnik nie ma prawa przebywać na Sali poza zajęciami. Na salę uczestnicy wchodzą razem z trenerem. Wyjątkiem są godziny „Wolna Sala” (patrz pkt 16.)

13a. Endorfina Pole Fitness informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy w szatni bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione w szatni rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony klubu.

13b. Endorfina Pole Fitness informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora.

13c. Endorfina Pole Fitness nie oferuje swoim klientom zajęć opartych o ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki. Wszelkie utwory wykorzystywane podczas Sali Otwartej lub innych treningów mają charakter prywatny. Uczestnik zobowiązuje się do niesłuchania jakichkolwiek utworów i deklaruje, że nie wpływają one na decyzję o zakupie karnetu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha ich dla poprawy własnego nastroju.

13d.Teren Endorfina Pole Fitness jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Endorfina Pole Fitness znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Endorfina Pole Fitness. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwanie odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu studia, jako zadość uczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.

13e.Trener/Instruktor w Endorfina Pole Fitness prowadzi zajęcia techniczne z wykorzystaniem drążka pionowego w przypadku zajęć akrobatycznych lub opartych na krótkich sekwencjach połączonych ruchów – w przypadku zajęć stricte tanecznych, oraz wykorzystywaniem mini trampolin. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (trenera/instruktora) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur.

13f.Każda osoba, która przebywa na terenie placówki Endorfina Pole Fitness musi posiadać ważny karnet na zajęcia. W przypadku nieposiadania karnetu jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym.

13g.Każdy karnet określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.

13h.Każda osoba, która przebywa w placówce dłużej niż 2 minuty od momentu przekroczenia progu placówki, a która nie wykupiła karnetu na określone zajęcia staje się automatycznie klientem PREMIUM, któremu przysługuje specjalna oferta pobytu na terenie holu placówki. Oferta ta jest określona w specjalnym cenniku i kosztuje 100 zł za każdą godzinę pobytu liczoną od momentu wejścia. Każda kolejna godzina kosztuje już promocyjnie 99,99 zł. Klient, który nie wykupił aktualnego karnetu, a przebywa na terenie placówki powyżej 2 minut zostaje poinformowany o specjalnej ofercie. W przypadku niezaakceptowania warunków oferty jest proszony o opuszczenie lokalu. W przypadku pozostania na jego terenie mimo poinstruowania o usłudze, zostanie on obciążony należnością za każdą godzinę wg specjalnego cennika (tj. 100 zł pierwsza godzina i 99,99 zł każda kolejna).

13i.Trener lub instruktor ma prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.

13j.Uczestnik zajęć Endorfina Pole Fitness wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć Endorfina Pole Fitness zarówno w postaci foto jak i video i nie będzie rościł sobie praw z powodu ich wykorzystania. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo Endorfina Pole Fitness usunie zdjęcie lub video, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez środki należące lub powiązane z Endorfina Pole Fitness. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video, oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawiania. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim.

13k.Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, wideo, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Endorfina Pole Fitness bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Endorfina Pole Fitness, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

13l. Endorfina Pole Fitness informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu oraz recepcji na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca Endorfina Pole Fitness nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie prosimy o opuszczenie placówki.

14.Podczas zajęć uczestnik jest zobowiązany do informowania instruktora o złym samopoczuciu, kontuzjach, zaleceniach lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach, które zagrażają zdrowiu jego oraz pozostałych osób na sali.

15.Przebywać na Sali mogą uczestnicy jedynie w stroju sportowym, wskazanym przez trenera oraz w obuwiu zmiennym (lub na boso – w zależności od rodzaju zajęć).

15a. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających będą natychmiast wypraszane z Endorfina Pole Fitness. Przy próbie stawiania jakiegokolwiek oporu administracja, recepcja oraz trener mają prawo wezwać policję.

16.Należy usunąć wszystkie ostre elementy ubioru i biżuterię przed przystąpieniem do użytkowania sprzętu znajdującego się na sali Endorfina Pole Fitness.

17.Osoba niewykopująca poleceń instruktora oraz zachowująca się w sposób, który zagraża zdrowiu i życiu pozostałych uczestników zajęć, zostanie natychmiast wyproszona z sali oraz z Endorfina Pole Fitness. Takich zajęć nie ma prawa odrabiać.

18.Na usługi świadczone przez Endorfina Pole Fitness należy zawsze zapisać się osobiście w recepcji studia, telefonicznie w godzinach pracy studia, drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres biuro@endorfina-polefitness.pl lub telefonicznie +48 575-908-708

18a. Uczestnicy deklarują, że są najemcami sali i deklarują, że nie angażują w jej wykorzystanie Endorfina Pole Fitness co wiąże się z deklaracją, iż nie będą rościli sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku jakiegokolwiek negatywnego zdarzenia na sali, uszczerbku na zdrowiu lub kontuzji. Endorfina Pole Fitness w powołaniu na pkt. 13b. Dochowa wszelkiej staranności, by w pełni zabezpieczyć teren treningowy.

 1. Endorfina Pole Fitness oraz instruktorzy są zobowiązani do prowadzenia zajęć na sprawnym i bezpiecznym sprzęcie oraz na czystych salach, w warunkach, które nie zagrażają bezpieczeństwu uczestników.

20.Uczestnicy mają obowiązek zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia od razu trenerowi lub recepcji Endorfina Pole Fitness. Użytkowanie sprzętu przez uczestnika niezgodne z jego przeznaczeniem oraz spowodowanie szkód będzie skutkowało karą pieniężną zależną od wyceny szkody przez osobę lub firmę, która będzie likwidowała tę szkodę.

21.Uczęszczanie na zajęcia w Endorfina Pole Fitness jest równoznaczne z podpisaniem akceptacji regulaminu przez uczestnika, który otrzymał oświadczenie wraz z kartą zdrowia przy zapisach do Endorfina Pole Fitness. Uczestnik, który przystępuje do zajęć deklaruje, iż przeczytał, zaakceptował oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w zapisach.

21a. Uczestnicy zajęć podpisują przy zakupie karnetu oświadczenie akceptacji regulaminu oraz kartę zdrowia.

21b. Sposób prowadzenia zajęć, sekwencje ruchów, metodyka oraz całokształt organizacyjny jest autorskim tworem przygotowanym przez kierownictwo Endorfina Pole Fitness jak i samych trenerów w oparciu o poszczególne umowy. Całość ta jest objęta prawami autorskimi i zastrzega się, że jest wyłączną własnością Endorfina Pole Fitness (Agnieszka Niksa). Wszelka próba kopiowania, udostępniania, naśladowania oraz zwielokrotniania w oparciu o ustawę o prawach autorskich, znajdzie swoje konsekwencje na drodze sądowej, bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

22.Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz Klientów Endorfina Pole Fitness, minimalizowanie ryzyka zakażenia oraz ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu.

23.Obsługa Klubu zobowiązuje się stosować do wytycznych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii, w tym do zapewnienia wszystkim Klientom Endorfina Pole Fitness niezbędnych środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania z terenu siłowni.

24.Wszystkie osoby przebywające na terenie Endorfina Pole Fitness zobowiązane są do zapoznania się i stosowania do zasad zawartych w Rozporządzeniu i niniejszym Regulaminie, których to treść została udostępniona na stronie https://www.facebook.com/EndorfinaPoleFitness w zakładce Regulamin Endorfina Pole Fitness oraz w recepcji Klubu.

25.Maksymalna ilość osób przebywających w pomieszczeniach studia wynosi odpowiednio: – (zgodnie z Rozporządzeniem 1 osoba na 10m2 powierzchni całkowitej obiektu)

Gdańsku ul. Szara 35: może przebywać max. 15 osób– (10,5m^2 na osobę)

Pruszczu Gdańskim ul. Podkomorzego 2/8: może przebywać max. 7 osób –14m^2 na osobę)

26.W studio mogą ćwiczyć jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorób zakaźnych. Z usług Siłowni nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Obsługa ma prawo kontrolować temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego przy wejściu do Klubu.

Nie ma obowiązku stosowania maseczek ochronnych przez osoby ćwiczące!!

27.Osoby z grup wysokiego ryzyka, tj. starsze i przewlekle chore mają stałą możliwość uzyskania informacji o liczbie osób korzystających z studia w danym czasie oraz ustalenia z personelem i wyboru najmniej popularnych godzin.

28.Zaleca się zachowanie odległości co najmniej dwóch metrów pomiędzy osobami ćwiczącymi. Obsługa zobowiązuje się do ustawienia sprzętu zgodnie z zasadą zachowania odległości co najmniej 1,5m od poszczególnych stanowisk. W związku z tym niektóre sprzęty mogą zostać czasowo wyłączone z użytkowania.

29.Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny, w tym:

– dezynfekcji rąk przy wejściu na teren studia i po wyjściu z toalety,

– posiadania zmiennego obuwia oraz dużego ręcznika do ćwiczeń,

– dezynfekcji sprzętu po zakończonym ćwiczeniu.

30.Osoby niestosujące się do wymogów uwzględnionych w pkt 7 mogą zostać wyproszone z sali treningowej.

31.Zgodnie z Rozporządzeniem ustala się przerwy techniczne między zajęciami w celu dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń. W tym czasie na terenie obiektu może przebywać tylko obsługa.

32.Zaleca się ograniczenie korzystania z poczekalni Klubu oraz skrócenie do minimum przebywania w szatni. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach szatni/toalet. Prysznice i toalety na terenie Klubu działają bez ograniczeń i będą dezynfekowane przez obsługę zgodnie z wytycznymi GIS.

33.Klienci posiadający karnety w formie ,,papierowej” nie mają obowiązku zostawiania blankietów w Recepcji podczas treningu. Wystarczy, że okażą obsłudze blankiet lub jego zdjęcie. W tej sytuacji nie będzie wydawany klucz do szafki.

34.Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS oraz Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.

35..Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako obowiązujące.

36.W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób są przetwarzane Wasze dane:

Informacje dotyczące Danych Osobowych zgodnie z RODO

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów lub ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE oraz treścią art. 13 ust 1 i 2 (zwanym w dalszym ciągu niniejszego Regulaminu  rozporządzeniem RODO

 1. Administratorem Danych osobowych serwisu jest Endorfina Agnieszka Niksa z siedzibą w 83-000 Pruszcz Gdański, ul.Chełmońskiego 8
 2. Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych: biuro@enforfina-polefitness.pl
 3. Cel, podstawa przetwarzania danych osobowych oraz czas ich przechowywania:
 4. Zawarcia i wykonania umowy – (podstawa prawna: art. 6 ust.1 b RODO – wykonanie umowy) przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu.
 5. Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art.6 ust.1c RODO- obowiązek prawny) np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywanie dokumentów np. przepisy podatkowe.
 6. Dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) – przez okres, w którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy.
 7. W celu tworzenia analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora (podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5.
 8. Marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5, lub w przypadku zgody na marketing bezpośredni (wysyłanie Newsletter) do czasu jej wycofania.
 9. Odpowiedzi na zapytania Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust.1 b RODO – wykonanie umowy) przez okres lat 5.
 10. W innych celach na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust.1 a RODO – zgoda osoby) przez czas określony w informacji /regulaminie podczas uzyskiwania zgody.
 11. Rodzaj i sposób pozyskiwanych danych:
 12. Pozyskujemy tylko dane niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.  Jednakże niepodanie danych może powodować niemożliwość skorzystania z konkretnej usługi lub zawarcie umowy.
 13. Jeżeli do przetwarzania danych w konkretnym celu niezbędna jest Państwa zgoda np. na potrzeby akcji promocyjnych, konkursów, prezentacji wizerunku, wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną mogą Państwo w każdej chwili swoją zgodę wycofać przez zgłoszenie na adres e-mail podany w pkt. 2) lub postepowanie zgodne z instrukcją podczas udzielania zgody.
 14. Przekazywanie danych:

Dane osobowe przekazujemy podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu:

 1. Obsługującym nasz system informatyczny, świadczącym umowy hostingu.
 2. Podwykonawcom wspierającym Administratora w procesach obsługi działalności (firmy księgowe, doradcze, audytowe, wsparcia procesów administracyjnych i usług, Kancelarii prawnych, firm obsługujących wierzytelności).
 3. Firmom obsługującym płatności –banki, instytucje płatnicze.
 4. Prawa osób, których dane przetwarzamy (Art. 16-21 RODO.

Mają Państwo prawo do złożenia wniosku (pocztą, pocztą elektroniczną – adres w pkt.2) o:

 1. Sprostowanie danych.
 2. Usunięcie danych – prawo do bycia zapomnianym.
 3. Ograniczenie przetwarzania – wstrzymanie przetwarzania lub nieusuwanie danych.
 4. Dostęp do danych – informację o przetwarzanych danych oraz o ich kopię.
 5. Przeniesienie danych (w zakresie określonym w Art. 20 RODO).
 6. Prawo sprzeciwu – np. przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Złożenie takiego żądania oznacza, że nie będziemy przetwarzać Państwa danych w tym celu.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.W